Programy

PROGRAMY PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ (rekomendowane przez ORE)

Fantastyczne Możliwości Program ukierunkowany na opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej u nastolatków wkraczających w okres dojrzewania. Rekomendowany w EDDRA i Systemie Rekomendacji na III poziom - program modelowy.
Program Domowych Detektywów Program dla uczniów w wieku 10-12 lat oraz ich rodziców i nauczycieli, ukierunkowany na zapobieganie inicjacji alkoholowej. Rekomendowany w EDDRA i Systemie Rekomendacji - na I poziom (program obiecujący).
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Program ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Rekomendowany na II poziom - program "Dobra praktyka".
Archipelag Skarbów Program adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ukierunkowany na ograniczenie zachowań problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza) realizowany w formie mityngów w dużych grupach. Rekomendowany na II poziom - program "Dobra praktyka".
Program Wzmacniania Rodziny Program adresowany do rodzin, ukierunkowany na ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym zachowaniom problemowym młodzieży w wieku 10 – 14 lat. Rekomendowany na II poziom – program "Dobra praktyka".
Labolatorium Wiedzy Pozytywnej Program uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-15 lat, ich rodziców i nauczycieli. Rekomendowany na I poziom (program obiecujący).